• baner.png
 

Gmina Wołów
Realizator Programu

OSiR Wołów
Operator usługi transportu indywidualnego


 

Projekt pn."Usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Gminy Wołów" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

A A A

„ USŁUGI INDYWIDUALNEGO TRANSPORTU DOOR - TO – DOOR ORAZ POPRAWA DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH „

 

Wartość projektu : 680 634,20 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 573 628,50 zł

Okres realizacji : 01.01.2021 – 31.12.2022

 

Projekt realizowany w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

 

Transportdoor-to-door” to usługi przewozów organizowanych w społeczności lokalnej, które kierowane są do osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności. Zaliczają się do nich m.in. osoby niepełnosprawne, poruszające się o kulach czy niedowidzące.

Projekt powstał w ramach realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, stanowiącym realizację postanowień Rocznego Planu Działania dla II Osi Priorytetowej PO WER (2014-2020), Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

 

 

Założeniem przedsięwzięcia jest zwiększenie mobilności osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców powyżej 60. roku życia. Transport door-to-door (z ang. „od drzwi do drzwi”) realizuje na zlecenie Gminy Wołów Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie. W ramach przygotowań do usługi zakupione zostały busy, zatrudnieni kierowcy, jak również asystenci, którzy będą pomagać mieszkańcom w przedostaniu się z domu do busa, a następnie z busa do miejsca docelowego.

Cel przejazdu musi być związany z aktywizacją społeczno – zawodową użytkownika/użytkowniczki usługi. Celem realizacji powyższej usługi jest:

- aktualizacja społeczna, w tym nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej m.in. poprzez udział w zajęciach, dostęp do kultury, spotkania integracyjne.
 - aktywizacja zawodowa, w tym utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.
- edukacyjny wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb lokalnego rynky pracy,
- zdrowotny: wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy praz dostęp do usług zdrowotnych w tym rehabilitacyjnych.