• baner.png
 

Gmina Wołów
Realizator Programu

OSiR Wołów
Operator usługi transportu indywidualnego


 

Projekt pn."Usługi indywidualnego transportu door-to-door na terenie Gminy Wołów" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

A A A

załącznik nr 1 do Regulaminu

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja …........................................................................................................

zam. …....................................................................................................

legitymująca się dowodem osobistym nr seria ….............................

oświadczam, że posiadam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (

lub równoważne) numer …................................................................

z dnia......................................................................................................

kod niepełnosprawności …..................................................................

lub inne wskazania w zakresie ograniczenia mobilności ( wymienić

jakie) ….................................................................................

….............................................................................................................

….............................................................................................................

….............................................................................................................

….............................................................................................................

…......................................................................................................... .

 

…..................................................................

(miejscowość, data, podpis czytelny)

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu edytowalny